Algemene voorwaarden IT Context webontwikkeling

Artikel 1. Definities

1.1. IT Context: de eenmanszaak IT Context, statutair gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80486487.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met IT Context een overeenkomst is aangegaan
1.3. Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4 Diensten: alle diensten die IT Context voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites alsmede het ontwikkelen van Producten.
1.5 Producten: alle producten die IT Context aan de Opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde of van derede partijen) software waarmee een website beheerd kan worden (CMS) en overige applicaties.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door IT Context gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met IT Context verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van IT Context en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IT Context en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.5 Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor IT Context alleen bindend indien en voor zover deze door IT Context uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.6 Indien IT Context op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft IT Context het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.3 Offertes van IT Context zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst tussen IT Context en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door IT Context uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.
4.2 Indien IT Context, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is IT Context gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die IT Context in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door IT Context uitgevoerde werk te vergoeden.
4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en IT Context zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4.4 Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met IT Context wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij IT Context geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor IT Context

5.1 IT Context garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 IT Context spant zich in om de gegevens die IT Context voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient IT Context met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan IT Context aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IT Context worden verstrekt.
6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IT Context zijn verstrekt, heeft IT Context het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 De Opdrachtgever stelt IT Context steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
6.5 Bij klachten over de door IT Context geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan IT Context binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst en/of het Product. De Opdrachtgever vrijwaart IT Context één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten.
6.6 De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die IT Context nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is IT Context niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 7. Levering

7.1 De door IT Context te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. De door IT Context opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van IT Context zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna IT Context zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.
7.2 Een door IT Context vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt IT Context niet van rechtswege in verzuim.
7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien IT Context, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4 De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door IT Context mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5 Aan de leveringsplicht van IT Context zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door IT Context geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

Artikel 8. Betaling

8.1 Alle door IT Context verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen dertig dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.3 Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1 De door IT Context geleverde producten blijven eigendom van IT Context tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met IT Context gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
9.2 Ingeval IT Context een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van IT Context vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9.3 De door IT Context geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.4 De inhoud van de website van IT Context, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van IT Context en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van IT Context.
9.5 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door IT Context ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van IT Context.

Artikel 10 Licentie

10.1 De aan de Opdrachtgever verstrekte Producten worden vertrekt op grond van een licentie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
10.2 De licentie betreft een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de door IT Context beschikbaar gestelde producten.
10.3 De licentie wordt afgenomen voor een minimale termijn van één jaar. Deze termijn wordt telkenmale verlengd met één jaar, tenzij de Opdrachtgever IT Context één maand voor het ingaan van de nieuwe termijn aangeeft niet langer gebruik te willen maken van de Producten.
10.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de onder licentie verstrekte Producten aan derden over te dragen, te kopiëren of op enige andere wijze te openbaren.
10.5 De door IT Context geschreven CMS systemen blijven te allen tijden eigendom van IT Context.

Artikel 11. Overmacht

11.1 IT Context is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2 IT Context kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig (90) dagen, is zowel de Opdrachtgever als IT Context gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Iedere overeenkomst tussen IT Context en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. IT Context kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
12.2 Indien IT Context onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 12.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
12.3 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.2 geen uitkering krachten de toepasselijke verzekering plaatsvinden is de aansprakelijkheid van IT Context beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.4 In aanvulling op artikel 12.2 en 12.3 is IT Context dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IT Context aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan IT Context toegerekend kunnen worden • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
12.5 IT Context sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door IT Context geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van IT Context.
12.6 IT Context is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 13. Conformiteit

13.1 IT Context zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en IT Context in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van IT Context worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van IT Context aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van IT Context.
13.3 Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door IT Context te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van IT Context, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IT Context partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 De Opdrachtgever en IT Context zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.3 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen is in eerste instantie de kantonrechter te Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen.
14.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IT Context en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.5 Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor IT Context alleen bindend indien en voor zover deze door IT Context uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
14.6 Indien IT Context op eigen initiatief ten gunste van de Opdrachtgever afwijkt van de Algemene Voorwaarden kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.
14.7 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
14.8 Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door de Opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien IT Context hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.